Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2023 roku, o godz. 12.30 w Suchcicach 61.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wnioski do protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie zmian w budżecie na 2023 rok oraz WPF na lata 2023-2031.
  5. Analiza i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drużbice w 2023 roku,
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Marcin Okruszek

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).