Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2022 roku o godz. 9:30 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji.
  3. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Drużbice do realizacji Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023,
  4. Sprawy różne
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych i Zdrowia

Krystyna Wardal