Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XLIV Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 21 listopada 2022 r. o godz. 10.00 w sali OSP w Drużbicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wnioski do protokołów z poprzednich sesji: Nr XLI.2022 z dnia 16 sierpnia 2022 roku, Nr XLII.2022 z 23 września 2022 roku, Nr XLIII.2022 z 12 października 2022 roku.

4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

   a) przystąpienia przez Gminę Drużbice do realizacji Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023,

Projekt uchwały

   b) uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

Projekt uchwały

   c) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Drużbice w 2022 r. z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie,

Projekt uchwały

   d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Drużbice,

Projekt uchwały

   e) określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu,

Projekt uchwały

   f) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2023 roku,

Projekt uchwały

   g) ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

Projekt uchwały

   h) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

Projekt uchwały

   i) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2022 – 2031,

Projekt uchwały

   j) zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2022 rok,

Projekt uchwały

   k) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Drużbice,

Projekt uchwały

   l) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podstole, gm. Drużbice,

Projekt uchwały

   ł) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rasach, gm. Drużbice,

Projekt uchwały

   m) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchcicach, gm. Drużbice.

Projekt uchwały

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświaty w Gminie Drużbice w roku szkolnym 2021/2022.

6. Przedstawienie informacji nt. analizy oświadczeń majątkowych.

7. Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

8. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

9. Wnioski i oświadczenia.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

mgr Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).