Przewodnicząca Rady Gminy Sylwia Stelmach – Piątkowska zaprasza na wspólne posiedzenie łączonych komisji: Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, Komisji Spraw, Społecznych i Zdrowia, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się 4 listopada 2022 r. o godzinie 9.00 w Sali OSP w Drużbicach.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Ustalenie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 rok.
  3. Wstępna analiza propozycji projektu budżetu na 2023 rok.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).