Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz.559 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Drużbice, zwołuję XLIII Sesję Rady Gminy, w trybie nadzwyczajnym, która odbędzie się w dniu 12 października 2022 r. o godz. 15.00 w sali OSP w Drużbicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

      a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2022 – 2031,

Projekt uchwały

      b) zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2022 rok,

Projekt uchwały

3. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

mgr Sylwia Stelmach-Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).