Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 5 maja 2022 roku ( czwartek ) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Drużbice na lata 2022-2023.
  4. Informacja dotycząca organizacji i przygotowania placówek kulturalnych i oświatowych na okres wakacji.
  5. Sprawozdanie z realizacji „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Drużbice za rok 2021.
  6. Informacja z oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok.
  7. Informacja dotycząca pomocy uchodźcom z Ukrainy na terenie Gminy Drużbice.
  8. Informacja nt. stanu ludności w gm. Drużbice.
  9. Sprawy różne
  10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych i Zdrowia

Krystyna Wardal