Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XXXVII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00 w sali OSP w Drużbicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

   a) ustanowienia Programu osłonowego p.n. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Drużbice,

Projekt uchwały

   b) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Drużbice na lata 2022-2023,

Projekt uchwały

   c) zmiany uchwały dotyczącej ustalenia diet przysługujących radnym, zasad ich wypłacania oraz zwrotów kosztów podróży służbowych,

Projekt uchwały

   d) zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych

Projekt uchwały

   e) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Drużbice,

Projekt uchwały

  f) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2022 – 2031,

Projekt uchwały

  g) zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2022 rok.

Projekt uchwały

5. Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

6. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

7. Wnioski i oświadczenia.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).