Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XXXVI Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 17 marca 2022 r. o godz. 16.00 w sali OSP w Drużbicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

   a) wyrażenia woli utworzenia Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMy” i przystąpienia do Stowarzyszenia Województwa Łódzkiego,

Projekt uchwały

   b) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drużbice w 2022 roku,

Projekt uchwały

   c) przystąpienia Gminy Drużbice do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022,

Projekt uchwały

   d) przystąpienia Gminy Drużbice do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022,

Projekt uchwały

   e) ustalenia diet przysługujących radnym, zasad ich wypłacania oraz zwrotów kosztów podróży służbowych,

Projekt uchwały

  f) ustalania zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych,

Projekt uchwały

  g) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej,
  h) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2022 – 2031,

Projekt uchwały

  i) zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2022 rok.

Projekt uchwały

5. Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

6. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

7. Wnioski i oświadczenia.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).