Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 10 marca 2022 roku, o godz. 11.30 w Suchcicach.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wnioski do protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał w następujących sprawach:
  5. -ustalenia diet przysługujących radnym, zasad ich wypłacania oraz zwrotów kosztów podróży służbowych, -ustalenia i przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych, -ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział z działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej, -wyrażenia woli utworzenia Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY” i przystąpienie do Stowarzyszenia Województwa Łódzkiego.
  6. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie zmian w budżecie na 2022 rok oraz WPF na lata 2022-2031.
  7. Omówienie i analiza spraw w zakresie Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Marcin Okruszek

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).