W dniu 9 czerwca 2016 roku tj. czwartek o godz. 14.30 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach, Drużbice 77A planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematem posiedzeń komisji będzie kontrola wykonania budżetu gminy za 2015 r., opracowanie opinii do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Piotr Dobrosik