Przewodniczący zaprasza na Komisję Rewizyjną, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2021 roku o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. 2. Kontrola inwestycji – Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku komunalnego na budynek Żłobka Samorządowego na działkach o nr ewid. 54/3, 54/4 obręb geodezyjny 5 Drużbice, gm. Drużbice.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Józef Bartkiewicz