Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2021 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji.
  3. Analiza i ocena wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. w części dot. działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach.
  4. Informacja dot. wydatkowania środków finansowych na realizację "Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Drużbice" za I półrocze 2021.
  5. Analiza i zaopiniowanie „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Drużbice” na rok 2022.
  6. Analiza projektu budżetu na rok 2022 w części dotyczącej działalności GOPS w Drużbicach.
  7. Przyjęcie Planu pracy komisji Spraw Społecznych i zdrowia na 2022 rok.
  8. Sprawy różne
  9. Zamknięcie posiedzenia.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności maseczki, dezynfekcja oraz dystans.

Bardzo proszę o zapoznanie się z przesłanymi materiałami i wniesienie ewentualnych uwag oraz zmian do Biura Rady

Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych i Zdrowia

Krystyna Wardal