Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 roku, o godz. 08.00 w Sali OSP w Drużbicach.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wnioski do protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Analiza i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Drużbice.
  5. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drużbice na lata 2021-2030 oraz zmian budżetu gminy na rok 2021, będących przedmiotem obrad najbliższej Sesji Rady Gminy Drużbice.
  6. Zapoznanie się projektem budżetu Gminy na rok 2022 oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Marcin Okruszek

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).