Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XXXII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 10.00 w sali OSP w Drużbicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

   a) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Drużbice w 2022 r. z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie,

Projekt uchwały

   b) przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Drużbice,

Projekt uchwały

   c) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2022 roku,

Projekt uchwały

   d) ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

Projekt uchwały

   e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

Projekt uchwały

   f) wynagrodzenia dla Wójta Gminy,

Projekt uchwały

   g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2021 – 2030,

Projekt uchwały

   h) zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2021 rok,

Projekt uchwały

   i) zmiany uchwały dotyczącej organizacji wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Drużbice.

Projekt uchwały

5. Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

6. Przedstawienie informacji nt. analizy oświadczeń majątkowych.

7. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

8. Wnioski i oświadczenia.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).