Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1372) na wniosek Wójta Gminy Drużbice, zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy na dzień 9 listopada 2021 roku, która odbędzie się w trybie nadzwyczajnym o godz. 9.30 w Sali OSP w Drużbicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  1. a) ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w gminnym Żłobku w Drużbicach prowadzonym przez Gminę Drużbice,
  2. b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2021 – 2030,
  3. c) zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2021 rok,
  4. d) zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2021 rok,
  5. e) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gminy, nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).