Zapraszam na wspólne posiedzenie łączonych komisji: KFGRiOŚ, KOKiPP, KSSiZ, KR, KSWiP, które odbędzie się 9 listopada 2021 r. o godzinie 11.00 w Sali OSP w Drużbicach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2022 rok.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

mgr Sylwia Stelmach - Piątkowska