Przewodniczący zaprasza na Komisję Rewizyjną, która odbędzie się w dniu 21 października 2021 roku o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Kontrola rozliczenia udzielonych dotacji w zakresie utrzymania zdolności bojowej w roku 2020 przez jednostki OSP z terenu Gminy Drużbice - ocena celowości i zasadności wydatkowania środków finansowych.
  3. Kontrola inwestycji – Modernizacja drogi Gminnej w m. Gręboszów II etap.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Józef Bartkiewicz