Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 30 września 2021 roku, o godz. 10.30 w Sali OSP w Drużbicach.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wnioski do protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. System odprowadzania i gospodarowania odpadami komunalnymi – analiza stawki opłaty.
  5. Zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska, będących przedmiotem obrad Sesji Rady Gminy.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Marcin Okruszek

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).