W dniu 31 sierpnia 2021 roku o godz. 11.30 odbędzie się wspólne posiedzenie łączonych Komisji: Oświaty Kultury i Porządku Publicznego oraz Spraw Społecznych i Zdrowia - (komisja wyjazdowa do szkół). Miejsce rozpoczęcia Szkoła Podstawowa w Rasach.

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Drużbice na rok szkolny 2021/2022.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący KSSiZ

Krystyna Wardal

Przewodniczący KOKiPP

Jarosław Śmigielski

Przewodnicząca Krystyna Wardal zaprasza członków Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia o wcześniejsze przybycie na godz. 10.30 do Urzędu Gminy w Drużbicach 77A, celem zaopiniowania dwóch projektów uchwał:

  1. w sprawie zmiany Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Drużbice na lata 2021-2025.
  2. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drużbice.

Przewodniczący KSSiZ

Krystyna Wardal

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378, z 2021 r. poz. 1038).