Przewodniczący zaprasza na Komisję Rewizyjną, która odbędzie się w dniu 11 maja 2021 roku o godz. 14.00 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach - Kolonii.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza sprawozdania finansowego za 2020.
  3. Wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Drużbice.
  4. Kontrola inwestycji – Modernizacja drogi Gminnej w m. Gręboszów.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Józef Bartkiewicz