Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XXV Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2021 r. /czwartek/ o godz. 10.30 w budynku w Suchcicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  1. przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Drużbice na lata 2021-2025,
  2. określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Drużbicach,
  3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2021 – 2030,
  4. zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2021 rok.
  5. udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchcicach, gmina Drużbice,
  6. udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożniatowicach, gmina Drużbice.

5. Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

6. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

7. Wnioski i oświadczenia.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).