Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2021 roku, o godz. 9.00 w budynku w Suchcicach.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Analiza wniosku dotyczącego dofinansowania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach.
  5. Zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drużbice na lata 2021-2030 oraz zmian budżetu gminy na rok 2021, będących przedmiotem obrad najbliższej Sesji Rady Gminy Drużbice.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Marcin Okruszek

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).