Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XXIV Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 r. /czwartek/ o godz. 10.30 w budynku w Suchcicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

   1. przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Drużbice i zatwierdzenia Planów Pracy Komisji na 2021 rok,
   2. zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze,
   3. zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy – Karta Nauczyciela, oraz pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drużbice,
   4. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli na rok 2021 dla Gminy Drużbice.
   5. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
   6. uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Drużbice na lata 2021-2025,
   7. określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Drużbicach,
   8. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
   9. przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Drużbice na lata 2021-2025,
   10. przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drużbice w 2021 roku,
   11. zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
   12. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2021 – 2030,
   13. zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2021 rok.

5. Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

6. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

7. Wnioski i oświadczenia.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).