Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 13 października 2020 roku, o godz. 9.00 w budynku po byłej szkole w Suchcicach.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Zapoznanie się z informacją Wójta Gminy Drużbice z przebiegu wykonania budżetu Gminy Drużbice za I półrocze 2020 roku (opinia RIO).
  5. Rozpatrzenie wniosku sołtysa wsi Brzezie dotyczącego przekazania nieruchomości gminy Drużbice – działka nr ewidencyjny 76/6, obręb Brzezie, na rzecz sołectwa w celu integracji mieszkańców.
  6. Zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drużbice oraz zmian w zakresie budżetu gminy na rok 2020, będących przedmiotem obrad najbliższej Sesji Rady Gminy Drużbice
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Marcin Okruszek

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).