Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XX Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 11 września 2020 r. /piątek/ o godz. 10.00 Świetlicy Wiejskiej w Hucisku.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

    1. zmiany uchwały nr XX/199/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 21 października 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Podstoła,
    2. zmieniająca Uchwałę Nr V/38/2019 Rady Gminy Drużbice z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
    3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2020 – 2029.
    4. zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2020 rok.
    5. udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Rasach, gmina Drużbice.

5. Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

6. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

7. Wnioski i oświadczenia.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).