Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2020 roku, o godz. 12.00 w budynku po byłej szkole w Suchcicach.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wnioski do protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Analiza i zajęcie stanowiska (wydanie opinii) w zakresie planowanej inwestycji polegającej na „Budowie budynku inwentarskiego w skład, którego wchodzą: zespół 12 – stu sektorów o planowanej obsadzie 2611 sztuk kur niosek każdy, ogrody zimowe, pakowania z częścią socjalną, wiata magazynowa. Budowa mieszalni pasz w skład, której wchodzą: budynek technologiczny mieszkalni pasz, instalacja technologiczna, dwa silosy zbożowe o pojemności do 130 m3 każdy, cztery silosy zbożowe o pojemności do 55 m3 każdy, trzy silosy paszowe o pojemności 35 m3 każdy, jeden silos na materiały o pojemności 50 m3. Budowa brodzika dezynfekcyjnego. Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe o pojemności min. 10 m3. Budowa czterech zbiorników bezodpływowych na ścieki technologiczne o łącznej pojemności min. 40 m3. Budowa podziemnego zbiornika p.poż o pojemności 150 m3 wraz z przelewem awaryjnym i wylotem do rowy odwadniającego. Budowa zewnętrznych instalacji: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej i elektrycznej”, planowanego na działkach nr ewid. 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 69/7, 69/8, 69/9, 69/10, 69/11, 69/12, 69/13, obręb Teresin gm. Drużbice.
  5. Zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w zakresie budżetu gminy Drużbice na rok 2020, będących przedmiotem obrad najbliższej Sesji Rady Gminy Drużbice
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Marcin Okruszek

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).