Przewodniczący zaprasza na Komisję ds. łączenia i podziału jednostek pomocniczych w Gminie Drużbice, która odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2020 roku o godz. 10.00 w Budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia nowego sołectwa Nowa Wieś i nadania statutu.
  4. Analiza informacji dotyczących procedury zmiany nazwy miejscowości Drużbice-Kolonia na nazwę Drużbice.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący 
Komisji ds. łączenia i podziału
jednostek pomocniczych w Gminie Drużbice

Tomasz Cieślak