Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje w trybie nadzwyczajnym XIX Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2020 r. /czwartek/ o godz. 8:30 w świetlicy wiejskiej w Hucisku.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

    1. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Drużbice na rok szkolny 2020/2021,
    2. zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2020-2029,
    3. zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2020 rok,
    4. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

4. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).