Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XVIII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. /wtorek/ o godz. 11.00 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drużbicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Debata i rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy za 2019 rok.

5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  1. stanowiska Rady Gminy w Drużbicach wyrażającego sprzeciw wobec możliwości wydania koncesji na odkrywkowe wydobywanie kopaliny w miejscowości Suchcice oraz pozytywnego zaopiniowania niniejszego przedsięwzięcia.
  2. udzielenia Wójtowi Gminy Drużbice wotum zaufania,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drużbice za 2019 rok.
  4. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Drużbice z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
  5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
  6. zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu.
  7. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2020 – 2029.
  8. zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2020 rok.

6. Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

7. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

7. Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

8. Wnioski i oświadczenia.

9. Sprawy różne.

110. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).