Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2020 roku, o godz. 11.30 w Sali KGW w miejscowości Drużbice-Kolonia 122.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wnioski do protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Ocena sprawozdania Wójta Gminy Drużbice z wykonania budżetu za 2019 rok.
  5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku mieszkańca gminy Drużbice w sprawie zwolnienia z poboru w całości podatku rolnego za 2020 rok w związku z klęską żywiołową.
  6. Zapoznanie się z pismem tj. protestem mieszkańców miejscowości Suchcice i zgromadzoną dokumentacją w sprawie toczącego się postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kopaliny ze złoża piasku „SUCHCICE I” udokumentowanego na działce o nr ewid. 150/1, na gruntach wsi Suchcice, w gminie Drużbice.
  7. Zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w zakresie budżetu gminy Drużbice na rok 2020, będących przedmiotem obrad najbliższej Sesji Rady Gminy Drużbice.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Marcin Okruszek

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).