Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje, XVII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 19 maja 2020 r. /wtorek/ o godz. 11.00 w świetlicy wiejskiej w Hucisku.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  1. zmiany organizacji Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Drużbicach,
  2. zmiany organizacji Fili Punktu Przedszkolnego w Zespole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach z siedzibą w Suchcicach,
  3. zmiany organizacji Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wadlewie,
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Drużbice, położonych w miejscowości Rasy,
  5. zmiany uchwały Nr XVI/142/2020 Rady Gminy Drużbice z dnia 17 kwietnia 2020 roku, w sprawie zmian budżetu Gminy Drużbice na 2020 rok,
  6. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2020 – 2029.
  7. zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2020 rok.

5. Ocena zasobów Pomocy Społecznej Gminy Drużbice za rok 2019.

6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy za 2019 rok.

7. Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

8. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

9. Wnioski i oświadczenia.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).