Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XIII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 r. /wtorek/ o godz. 12.00 w budynku po byłej szkole w Suchcicach

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  1. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Drużbice na rok 2020,
  2. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty,
  3. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
  4. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drużbice,
  5. ustalenia średnią cenę jednostki paliwa w gminie Drużbice na rok szkolny 2019/2020,
  6. stanowiska Rady Gminy dotyczącego funkcjonowania strzelnicy w miejscowości Brzezie – Czarny Las,
  7. przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Drużbice,
  8. zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2019 – 2028,/li>
  9. zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2019 rok.

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Drużbice w roku szkolnym 2018/2019

6. Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

7. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

8. Wnioski i oświadczenia.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).