Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 roku o godz. 14.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KOKiPP.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Drużbice na rok szkolny 2019/2020.
  4. Analiza informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Drużbice w roku szkolnym 2018/2019.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego

Jarosław Śmigielski