Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 roku ( czwartek ) o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji.
  3. Informacja dotycząca wydatkowania środków finansowych na realizację „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Drużbice w roku 2019”.
  4. Przedstawienie „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2020 dla Gminy Drużbice”.
  5. Przedstawienie projektu Regulaminu przyznawania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drużbice.
  6. Sprawy różne
  7. Zamknięcie posiedzenia.

W związku z planowaną komisją Proszę o przedłożenie mi w/w dokumentów z pkt. 3,4, i 5 w terminie do 26.11.2019 roku.

Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych i Zdrowia

Krystyna Wardal