Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje XII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 8 listopada 2019 r. /piątek/ o godz. 11.00 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach 122A.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  1. sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Drużbice w 2020 r. z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2. stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Drużbicach z siedzibą w Rasach,
  3. wstępnego określenia lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Drużbice,
  4. ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  5. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2020 roku,
  6. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  7. zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2019 – 2028,
  8. zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2019 rok
  9. w sprawie udzielania dotacji dla OSP Rasy, gm. Drużbice.

5. Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

6. Przedstawienie informacji nt. analizy oświadczeń majątkowych.

7. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

8. Wnioski i oświadczenia.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Drużbice

Sylwia Stelmach - Piątkowska

 

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej :

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815).