Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 16 października 2019 roku ( środa ) o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji.
  3. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. Ośrodka pomocy społecznej w Drużbicach.
  4. Przedstawienie projektu Regulaminu przyznawania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drużbice.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych i Zdrowia

Krystyna Wardal