Przewodniczący zaprasza na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która odbędzie się w dniu 9 października 2019 roku o godz. 15.00 w Budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza treści pisma i nadanie mu właściwego trybu postępowania.
  3. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Jacek Walczyk