30 września odbyła się XI Sesja Rady Gminy Drużbice, podczas której radni podjęli uchwały dotyczące: określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w gminnych szkołach; wyboru ławników sądowych oraz zmian w teoretycznym budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drużbice na lata 2019 – 2028.

Zmiany są podyktowane m.in. wykreśleniem z wykazu przedsięwzięć wieloletniego zadania pn. „Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną w m. Drużbice i Drużbice Kol.” Ze względu na otrzymane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (w kwocie 661.010,00 zł) inwestycja zostanie wykonana jeszcze w tym roku. Zmian dokonano także w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Bukowie Górne

Po zmianach plan dochodów i wydatków ogółem zwiększono o kwotę 1.062.622,00 zł. Deficyt i nadwyżka budżetu nie ulegają zmianie.