Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje X Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2019 r. /piątek/ o godz. 12.00 w budynku po byłej szkole w Suchcicach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • zmieniająca uchwałę Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Drużbice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego (innych form wychowania przedszkolnego), w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach, oraz ustalenia organizacji tego Punktu,
  • w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
  • w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
  • w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Drużbice,
  • zmieniająca Uchwałę Nr V/38/2019 Rady Gminy Drużbice z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  • zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2019 – 2028,
  • zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2019 rok,
  • w sprawie udzielania dotacji dla OSP w Bukowiu Górnym, gm. Drużbice.
 5. Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.
 6. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 7. Interpelacje Radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Drużbice

Sylwia Stelmach - Piątkowska