Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje IX Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r. /piątek/ o godz. 9.00 w Świetlicy Wiejskiej w Hucisku.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Debata i rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy.
 5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drużbice wotum zaufania.
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drużbice za 2018 rok.
  • w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Drużbice z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
  • w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Drużbice.
  • w sprawie udzielania dotacji dla OSP Rożniatowice, gm. Drużbice.
  • zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2019 rok.
  • zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2019 – 2028.
 6. Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.
 7. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 8. Wnioski i oświadczenia.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Drużbice

Sylwia Stelmach - Piątkowska