Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 24 maja 2019 roku ( piątek ) o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
 3. Informacja dot. funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego w gm. Drużbice za rok 2018.
 4. Sprawozdanie z realizacji „Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomani dla gm. Drużbice za 2018 rok” oraz informacja za I kw. 2019 r. z realizacji programu.
 5. Analiza i zaopiniowanie z wykonania budżetu w części GOPS za I kw. 2019 roku.
 6. Informacja nt. wsparcia osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, osób starszych, rodzin wielodzietnych za 2018 rok oraz I kw. 2019 roku.
 7. Informacja dotycząca organizacji i przygotowania placówek oświatowych i kulturalnych na okres wakacji.
 8. Informacja nt. stanu ludności w gm. Drużbice.
 9. Informacja na temat Rządowego Programu 500+.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych i Zdrowia

Krystyna Wardal