Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 14 maja 2019 roku o godz. 14.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Proponowany porządek obrad  komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Spotkanie z Sołtysami miejscowości Drużbice i Drużbice – Kolonia.
  4. Analiza projektów uchwał będących przedmiotem obrad na najbliższej Sesji Rady Gminy Drużbice.
  5. Analiza gminnego kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych w 2019 r.
  6. Ocena sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Gminnej Instytucji Kultury za rok 2018.
  7. Realizacja współpracy Gminy Drużbice z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 – analiza ogłoszonych konkursów na realizację zadań.
  8. Sprawy różne. 
  9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury i porządku Publicznego

Jarosław Śmigielski