Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje VI Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 14 marca 2019 r. /czwartek/ o godz. 11.30 w budynku po byłej Szkole w Suchcicach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze,
  • przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drużbice w 2019 roku,
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Rawicz, gm. Drużbice na okres dłuższy niż 3 lata,
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem położonej w miejscowości Wadlew 97, gm. Drużbice i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na okres dłuższy niż 3 lata,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
  • przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Drużbice,
  • zmian w budżecie Gminy na 2019 rok,
  • zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2019-2028,
  • zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
  • udzielenia dotacji dla OSP w Suchcicach, gm. Drużbice,
  • rozpatrzenia skargi na Kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Drużbice,
  • ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Drużbice,
  • zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych, wiceprzewodniczących i przewodniczących stałych i doraźnych komisji Rady Gminy Drużbice,
  • uzupełnienia składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy Drużbice,
  • przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Drużbice i zatwierdzenia Planów Pracy Komisji na 2019 rok.
 5. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 6. Interpelacje Radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Drużbice

Sylwia Stelmach - Piątkowska