Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje V Sesję Rady Gminy Drużbice w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, która odbędzie się w dniu 19 lutego 2019 r. /wtorek/ o godz. 15.00 w Świetlicy Wiejskiej Drużbice – Kolonia 122A.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Radnego Gminy Drużbice.
  4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
    • zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2019 rok.
    • zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2019 – 2028.
  5. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Drużbice

Sylwia Stelmach - Piątkowska