Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje IV Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 r. /piątek/ o godz. 12.30 w Świetlicy Wiejskiej Drużbice – Kolonia 122A.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
  • zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok,
  • zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2018 – 2027,
  • uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2019 rok,
  • uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2019 – 2028,
  • udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużbicach, gmina Drużbice,
  • udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadlewie, gmina Drużbice,
  • udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Chynowie, gmina Drużbice,
  • udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Podstole, gmina Drużbice,
  • udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Rasach, gmina Drużbice,
  • udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowiu Górnym, gmina Drużbice,
  • udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożniatowicach, gmina Drużbice,
  • udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchcicach, gmina Drużbice.
 5. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 6. Interpelacje Radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie sesji.