Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje III Sesję Rady Gminy Drużbice VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2018 r. /piątek/ o godz. 12.30 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach 122A.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Drużbice na rok 2019,
  • powołania składów liczbowych i osobowych stałych Komisji Rady Gminy Drużbice,
  • zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok,
  • zmian w WPF na lata 2018 – 2027,
  • udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużbicach gmina Drużbice.
 5. Informacja z działalności Wójta Gminy między sesjami.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie sesji.