Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XXXVIII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 15 października 2018 r. /poniedziałek/ o godz. 9.30 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach 122A.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • przyjęcia gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Drużbice,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
  • określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizowanego w Gminie Drużbice, w latach 2018-2019,
  • zmiany uchwały Nr VXVI/136/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
  • uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drużbice,
  • zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Arciszewskiego w Wadlewie,
  • zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok,
  • udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Rasach, gmina Drużbice,
  • udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowiu Górnym, gmina Drużbice.
 5. Sprawozdanie z wykonania uchwał za I półrocze 2018 roku.
 6. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 7. Interpelacje Radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie sesji.