Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 4 października 2018 roku ( czwartek ) o godz. 14:30 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Analiza i ocena wykonania budżetu za II półrocze 2018 r. części dot. działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach.
 3. Informacja Kierownika GOPS w Drużbicach nt:
  • wydatków z tytułu opłat związanych z pobytem mieszkańców gminy Drużbice w domach pomocy społecznej w m-cach styczeń - wrzesień 2018 r.,
  • usługi opiekuńcze świadczone na rzecz mieszkańców gminy Drużbice,
  • informacja nt. programu "Dobry Start".
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drużbicach za okres od 01.01.2018 r. do 31.08.2018 r.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych i Zdrowia

Bogusława Kokocińska