Gmina Drużbice (wg stanu na 31.12.2014r.) liczy ogółem 5135 mieszkańców, w tym  2534 mężczyzn i 2601 kobiet. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 45 osób na 1 km2. W strukturze demograficznej miejscowej ludności można zauważyć zrównoważone proporcje pomiędzy płciami. W 2014 roku kobiety stanowiły 50,74% (2552) ogółu mieszkańców gminy. Trend ten widoczny jest również na poziomie powiatu bełchatowskiego (50,88% kobiet) i w mniejszym stopniu na poziomie całego województwa (52,34% kobiet). Średnio w tym okresie, w gminie Drużbice, jak i w całym powiecie bełchatowskim na 100 mężczyzn przypadały 104 kobiety. Analizując biologiczne, edukacyjne i ekonomiczne grupy wiekowe mieszkańców gminy Drużbice należy stwierdzić, że wśród ogółu ludności dominują osoby młode. 

Struktura ludności gminy pod względem ekonomicznych grup wiekowych (według danych GUS 2014) przedstawia się następująco: 18,9% ogółu mieszkańców stanowią osoby w wieku przedprodukcyjnym, 62,4% osoby w wieku produkcyjnym, a 18,7% osoby w wieku poprodukcyjnym.