Fundusze Europejskie

Gmina Drużbice
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich,
pn. "Przedszkolny punkt marzeń"

Wartość projektu to 477 528,68 zł.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 405 899,36 zł.

Projekt realizowany w okresie 1.08.2019 r. – 31.08.2020 r. obejmuje 66 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 2 nauczycieli Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach, którzy zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i uczą się/pracują na obszarze województwa łódzkiego, w gminie Drużbice.

Cel główny to zmniejszenie dysproporcji w dostępie do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i poprawa szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Drużbice poprzez wygenerowanie 18 dodatkowych miejsc w Punkcie Przedszkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach, poprawę jakości edukacji w drodze doskonalenia zawodowego 2 nauczycieli i doposażenia nowego oddziału oraz rozszerzenia oferty punktu o zajęcia dodatkowe wspierające wyrównywanie deficytów i kształtujące kompetencje kluczowe dzieci.

Do zakładanych rezultatów należą, m. in.:

  1. Liczba 2 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu.

Realizowane zadania, to:

  1. Wygenerowanie i funkcjonowanie w Punkcie Przedszkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach nowych miejsc przedszkolnych dla 18 dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Drużbice,
  2. Realizacja zajęć dodatkowych wspierających wyrównywanie deficytów dla dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach z zakresu logopedii, gimnastyki korekcyjnej i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju,
  3. Realizacja zajęć dodatkowych kształtujących u dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach kompetencje kluczowe w zakresie przyrody i umiejętności uniwersalne,
  4. Studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli pracujących w Punkcie Przedszkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach.

Plik do pobrania:

Herb Gminy Drużbice

logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Drużbice w 2016 r.” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 28.252,95 zł brutto

Dofinansowanie: dotacja w wysokości do 85% wartości ogólnej, tj. 24.015,00 zł

W ramach projektu: usunięto i unieszkodliwiono 67,430 Mg wyrobów azbestowych.

www.zainwestujwekologie.pl